logo

ChránÄ›ná dílna

V dubnu 2004 vznikla chránÄ›ná dílna – Enfi-tex s.r.o., která zamÄ›stnává více než 55 % zamÄ›stnanců se zdravotním postižením. Cílem chránÄ›né dílny je vytvoÅ™it pracovní prostÅ™edí pro zdravotnÄ› postižené a pracovnÄ› znevýhodnÄ›né občany. Vzhledem ke struktuÅ™e naší organizace lze nákupem výrobků a služeb splnit v souladu § 24 odst. 3 písm. B) o zamÄ›stnanosti podmínky tzv. náhradního plnÄ›ní.ObÄ› firmy spolu nadále úzce spolupracují.

 

Náhradní plnÄ›ní

Dne 1. Å™íjna 1999 nabyl účinnosti zákon č. 167/ 1999 Sb., kterým se mÄ›ní zákon č. 1/1991 Sb., o zamÄ›stnanosti. Tato novela se zásadním způsobem dotýká práv a povinností zamÄ›stnavatelů. V oblasti zamÄ›stnávání osob se zmÄ›nÄ›nou pracovní schopností (ZPS) a s těžším zdravotním postižením (ZPS-TZP) dochází k významné zmÄ›nÄ› s účinností od 1. ledna 2000. Ustanovení § 24 zákona o zamÄ›stnanosti novÄ› upravuje práva a povinnosti zamÄ›stnavatelů pÅ™i zamÄ›stnávání osob se ZPS a ZPS-TZP. KromÄ› základních povinností stanovených v § 24, odst. 1 (napÅ™. hlásit úÅ™adu práce volná pracovní místa a jejich obsazování, vytváÅ™et místa pro ZPS a rozšiÅ™ovat možnost jejich zamÄ›stnávání či vÄ›novat zvláštní péči zvyšování jejich kvalifikace) mají zamÄ›stnavatelé povinnost zamÄ›stnávat ZPS ve výši povinného podílu v pomÄ›ru k počtu zamÄ›stnanců podle naÅ™ízení vlády č. 228/ 2000 Sb. Tuto povinnost mohou zamÄ›stnavatelé plnit tÅ™emi způsoby, uvedenými v § 24 odst. 3 zákona o zamÄ›stnanosti, a to buď samostatnÄ› nebo jejich vzájemnou kombinací.

 

Jedná se o:

zamÄ›stnávání občanů se zmÄ›nÄ›nou pracovní schopností v pracovnÄ›-právních vztazích, odebírání výrobků od zamÄ›stnavatelů zamÄ›stnávajících více než 55% zamÄ›stnanců se zmÄ›nÄ›nou pracovní schopností nebo zadávání výrobních programů tÄ›mto zamÄ›stnavatelům, odvod do státního rozpočtu.

Hledání

Přihlášení
Email

Heslo

Registrace

 


© All rights reserved.